Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR„) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

LINE SLOVAKIA s. r. o.
so sídlom: Konopná 3200/3 Chorvátsky Grob 900 25
IČO: 35 882 280
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 31361/B
e-mail: line@line-slovakia.sk
tel.: 0903 645 759

 1. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je v zmysle Nariadenia GDPR každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, a ktorú je možné podľa týchto osobných údajov identifikovať. Ak dochádza zo strany LINE SLOVAKIA s. r. o. k spracúvaniu Vašich osobných údajov, tak ste sa stali dotknutou osobou.

 1. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 1. Účely spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa
 • uzatvorenie, zmena alebo ukončenie zmluvy, výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
 • vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom
 • splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní, správy registratúry, ochrany osobných údajov
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 1. Právny základ

Právnym základom je plnenie zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, legislatíva v oblasti daní)

 1. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
 • osoby, podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii na základe zmluvy
 • osoby, poskytujúce účtovnícke služby prevádzkovateľovi
 • orgány verejnej moci
 • advokáti, resp. splnomocnení zástupcovia na vymáhanie pohľadávok
 1. Doba uchovávania osobných údajov

LINE SLOVAKIA s. r. o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu  trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenia práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.  Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelný.

 1. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do krajín (mimo Európskej únie).
 2. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou a súčasne aj zmluvnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je zo strany prevádzkovateľa potrebné na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

 1. Práva dotknutej osoby
 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči LINE Slovakia s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.